back

home

exhib

object

video

photo II

photo I

divers

text

NEW !

next

Beschreibung: D:\inet\B404\1.jpg

Beschreibung: D:\inet\B404\2.jpg

Beschreibung: D:\inet\B404\3.jpg

 

Beschreibung: D:\inet\B404\4.jpg

Beschreibung: D:\inet\B404\5.jpg

Beschreibung: D:\inet\B404\6.jpg

 

blendIn collaboration with skotoparc / Gunnar Bloss, 2003

 

Object with DVD-player and beamer, videoloop

 

Medienturm, Graz / Steirischer Herbst; Oktober 2003